Skip to content

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK: 1 ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

Bedrijf: De Huurder zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Bestuurder: De natuurlijke persoon die de Sloep bestuurt;

BOEI26: BOEI26 gevestigd aan Straatweg 60 te Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 72330236;

Consument: De Huurder zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Gebruiker: De natuurlijke persoon die het Gehuurde gebruikt;

Gehuurde: De zaak en alle daarbij behorende accessoires die door de Huurder wordt gehuurd van BOEI26;

Huurdatum: De overeengekomen dag waarop de Huurder het Gehuurde huurt;

Huurder: De zaak en alle daarbij behorende accessoires die door de Huurder wordt gehuurd van BOEI26;

Overeenkomst: De huurovereenkomst tussen BOEI26 en de Huurder, inclusief de eventuele afname van een arrangement;

Salonboot: De salonboot of grote sloep inclusief Schipper die de Huurder van BOEI26 huurt;

Schipper: De natuurlijke persoon die namens BOEI26 de Salonboot bestuurt;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Sloep: De sloep en alle daarbij behorende zaken die de Huurder van BOEI26 huurt;

Sup: Het stand up paddle board en alle daarbij behorende zaken dat de Huurder van BOEI26 huurt;

Website: De website https://boei26.nl/.

Algemene voorwaarden BOEI26

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.2.  Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

1.3.  Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van BOEI26 en op de Overeenkomsten.

2.2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.  De toepasselijkheid van door het Bedrijf gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BOEI26 vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Indien BOEI26 niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BOEI26 het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.  BOEI26 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod

3.1.  Het aanbod van BOEI26 is vrijblijvend.

3.2.  BOEI26 kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in e-mailberichten, offertes of op de Website.

3.3.  De vermelde tarieven op de Website zijn inclusief btw.

3.4.  BOEI26 heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Derhalve gelden overeengekomen tarieven niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1. Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht op de Overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 5. Verplichtingen van de Huurder

5.1.  De Huurder is er verantwoordelijk voor dat de Gebruikers het gestelde in deze algemene voorwaarden in acht nemen.

5.2.  De Huurder is gehouden BOEI26 onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.3.  De Huurder mag het Gehuurde alleen gebruiken waarvoor het Gehuurde bestemd is.

5.4.  De Huurder is zich ervan bewust dat het gebruiken van het Gehuurde risico’s met zich meebrengen. De Huurder aanvaardt dit risico. Door het gebruiken van het Gehuurde door een Gebruiker kan schade ontstaan aan zaken van de Gebruiker of letselschade zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BOEI26.

5.5.  De Huurder is verplicht zich aan de instructies te houden zoals die zijn gegeven door BOEI26. De Huurder dient er ook zorg voor te dragen dat alle Gebruikers van het Gehuurde zich houden aan deze instructies.

5.6.  Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van BOEI26. De Huurder mag het Gehuurde niet onderverhuren, te koop aanbieden, verkopen, overdragen, bezwaren of aan een derde ter beschikking stellen.

5.7.  De Huurder is verplicht gedurende het gebruik van het Gehuurde zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden.

5.8.  Het meenemen van (huis)dieren in of het vervoeren van (huis)dieren met het Gehuurde is niet toegestaan zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van BOEI26.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. BOEI26 heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst één of meerdere derde partijen in te schakelen.

Artikel 7. Facturatie en betaling

7.1. Bij het plaatsen van een reservering via de Website maakt BOEI26 gebruik van de reserveringssoftware van Briq. Bij de reservering via de Website dient de Huurder de volledige prijs te betalen dan wel een aanbetaling te doen van 25%. De volledige prijs dient voorafgaand aan het gebruik van het Gehuurde aan BOEI26 te zijn voldaan. Indien de volledige prijs niet geheel is voldaan, dan wordt het Gehuurde niet ter beschikking gesteld.

7.2.  De factuur wordt via de e-mail naar de Huurder gestuurd.

7.3.  Indien de Huurder annuleringskosten aan BOEI26 verschuldigd is, dan stuurt BOEI26 de Huurder voor de annuleringskosten een factuur.

7.4.  Indien de Huurder niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, dan is BOEI26 gerechtigd, nadat hij de Huurder ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan het Bedrijf de wettelijke rente voor handelstransacties en aan de Consument de wettelijke rente voor consumententransacties in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

7.5.  Indien de Huurder vooraf dient te betalen en hieraan niet tijdig voldoet, dan is BOEI26 gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te annuleren.

7.6.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die BOEI26 maakt om de vordering op de Huurder te incasseren komen voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijk incassokosten worden bij het Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Consument vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

7.7.  Betalingen, gedaan door de Huurder, strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Huurder dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verjaring

8.1.  BOEI26 kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;
 2. Enige daad of nalatigheid van de Huurder of een Gebruiker.

8.2.  BOEI26 is niet aansprakelijk voor schade van de Huurder in geval van annulering door BOEI26.

8.3.  BOEI26 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat de Huurder onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft aan BOEI26. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen of allergieën van zijn gasten.

8.4.  BOEI26 is niet aansprakelijk door schade ontstaan door verkeerd gebruik door de Gebruiker van het Gehuurde.

8.5.  BOEI26 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of het verlies van de persoonlijke bezittingen van de Huurder en van andere Gebruikers.

8.6.  BOEI26 is niet aansprakelijk voor schade door dood of persoonlijk letsel en alle eventuele schade die daaruit kan voortvloeien. Het gebruik van het Gehuurde is geheel voor eigen risico.

8.7.  De Huurder betreedt eveneens op eigen risico en verantwoording het terrein van BOEI26.

8.8.  BOEI26 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde vreugde, reiskosten, gemiste besparingen en vertragingsschade.

8.9.  Indien BOEI26 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van BOEI26 beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BOEI26 gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van BOEI26 beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de door de Huurder betaald vergoeding voor de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.10.  Elke rechtsvordering jegens BOEI26 die betrekking heeft op de Overeenkomst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Huurder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de Huurder

9.1.  Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van BOEI26, kan de Huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat BOEI26 een beroep doet op zijn verzekering.

9.2.  De Huurder en de Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor BOEI26 is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Huurder en/of de Gebruikers.

Artikel 10. Overmacht

10.1.  BOEI26 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersomstandigheden, zoals hevige langdurige regenval, harde wind en/of onweer, het voor de Huurdatum te niet gaan van het Gehuurde en BOEI26 geen vergelijkbaar vaartuig ter beschikking kan stellen, epidemieën, pandemie, quarantaineplicht, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving, diefstal, brand, internetstoring, verkeersstoring, cyberaanval, oorlog, terrorisme, rellen, natuurrampen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens BOEI26 de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren.

10.2.  Ook niet-toerekenbare tekortkomingen in de nakoming die veroorzaakt worden door een door BOEI26 ingeschakelde derde partij vallen onder overmacht.

10.3.  In geval van overmacht, heeft BOEI26 het recht om zonder tussenkomst van een rechter de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BOEI26 verplicht is tot een schadevergoeding.

10.4.  Indien BOEI26 de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie (gedeeltelijk) ontbindt, dan heeft de Huurder recht op, naar keuze van de Huurder, een voucher of (gedeeltelijke) restitutie van de betaalde prijs.

10.5.  Indien BOEI26 de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen wegens een overmachtssituatie, dan stelt BOEI26 de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

11.1.  BOEI26 is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

 1. De Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Na het sluiten van de Overeenkomst BOEI26 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder zijn verplichtingen jegens BOEI26 niet zal nakomen.
 3.  

11.2.  Voorts is BOEI26 bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BOEI26 kan worden gevergd.

11.3.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BOEI26 vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

11.4.  Indien BOEI26 tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.5.  Indien de ontbinding aan de Huurder toerekenbaar is, is BOEI26 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de reeds gemaakte kosten, daardoor ontstaan.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door BOEI26 aan de Huurder verstrekte gegevens betreft, verblijft bij BOEI26. De Huurder dient de intellectuele eigendomsrechten van BOEI26 te allen tijde te respecteren.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten dienen Schriftelijk en gemotiveerd bij BOEI26 ingediend te worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. BOEI26 verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Huurder het privacy beleid van BOEI26 raadplegen, zie https://boei26.nl/privacy/.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.  Op iedere Overeenkomst tussen BOEI26 en de Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2.  Alle geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de Overeenkomst samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BOEI26 gevestigd is. De Consument heeft 1 maand de tijd nadat BOEI26 zich Schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: SLOEPVERHUUR

Artikel 16. Totstandkoming van de overeenkomst

16.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder succesvol het reserveringsproces via de Website heeft doorlopen.

16.2.  Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt BOEI26 de Huurder een bevestiging via de e-mail.

16.3.  Een Sloep kan pas via de Website gereserveerd worden nadat de Huurder heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Betaling

17.1. De Huurder kan bij de reservering via de Website middels iDEAL betalen of de Huurder kan betalen bij het ophalen van de Sloep op de locatie van BOEI26 middels pinbetaling of creditcard.

Artikel 18. Annulering

18.1.  De Huurder kan de Overeenkomst 3 dagen of langer voor de Huurdatum kosteloos annuleren.

18.2.  Indien de Huurder de Overeenkomst korter dan 3 dagen voor de Huurdatum annuleert, dan is de Huurder 100% van de overeengekomen prijs aan BOEI26 verschuldigd of de Huurder kan de huur van de Sloep kosteloos verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

18.3.  Artikel 18.2 is niet van toepassing indien de Huurder een beroep doet op de mooi weer garantie en dit beroep door BOEI26 wordt gehonoreerd, zie artikel 20.

18.4.  Annulering van de Overeenkomst dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.

Artikel 19. No-show

19.1.  BOEI26 wacht altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Huurder. Indien de Huurder na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn, dan is er sprake van no-show. Een dergelijke no-show wordt aangemerkt als een annulering. De Huurder zal dan ook 100% van de overeengekomen prijs aan BOEI26 verschuldigd zijn.

19.2.  Bij no-show kan de Huurder niet (achteraf) een beroep doen op de mooi weer garantie.

Artikel 20. Mooi weer garantie

20.1.  BOEI26 verleent mooi weer garantie. Dit betekent dat de Huurder de Overeenkomst op de Huurdatum voor de aanvang van de huurperiode kosteloos kan annuleren indien het vlak voor de aanvang van de huurperiode regent in Maarssen (de locatie van BOEI26).

20.2.  Bij een annulering zoals omschreven in artikel 20.1 dient de Huurder uitdrukkelijk aan BOEI26 kenbaar te maken dat hij een beroep doet op de mooi weer garantie. Het beroep op de mooi weer garantie wordt niet gehonoreerd indien het op de locatie waar de Huurder zich op dat moment bevindt regent maar in Maarssen niet.

Artikel 21. Terugbetaling

21.1. Indien de Huurder de Overeenkomst overeenkomstig artikel 18.1 annuleert of indien de Huurder een beroep doet op de mooi weer garantie omschreven in artikel 20.1 en dit beroep door BOEI26 wordt gehonoreerd, dan wordt de reeds door de Huurder betaalde prijs binnen 14 dagen na de annulering aan de Huurder terugbetaald.

Artikel 22. Eigen risico, schade en borg

22.1.  Voor de huur van de Sloep dient de Huurder de borg van € 250,- te voldoen (creditcard of met pinbetaling).

22.2.  Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt € 250,-. Het eigen risico is voor rekening van de Huurder. In geval van schade aan de Sloep tijdens de huurperiode wordt het eigen risico verrekend met de borg. Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder, indien een andere partij de veroorzaker is van de schade, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.

22.3.  Schade die ontstaan is door toedoen van de Huurder of een Gebruiker, die om wat voor reden dan ook niet gedekt wordt door de verzekering, is altijd geheel voor rekening van de Huurder.

22.4.  Schade aan het interieur en inventaris van de Sloep of het ontbreken van onderdelen daarvan is voor risico van de Huurder, met uitzondering van normale slijtage. Wanneer er schade aan het interieur of de inventaris ontstaat of onderdelen ontbreken, dan brengt BOEI26 de kosten voor het herstellen van de schade resp. voor vervanging in rekening bij de Huurder.

22.5.  Indien na retournering van de Sloep alles in orde is, dan wordt de borg terugbetaald aan de Huurder.

22.6.  Schade of andere kosten, zoals schoonmaak- of opruimkosten, die voor rekening zijn van de Huurder, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, worden verrekend met de borg.

22.7.  In het geval de borg niet toereikend is voor de vergoeding waarop BOEI26 recht heeft op basis van deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, dan zal dit apart in rekening gebracht worden aan de Huurder.

22.8.  Indien er na terugbetaling van de borg toch nog kosten blijken te zijn die betrekking hebben op de huurperiode, waarvan BOEI26 op het moment van terugbetaling van de borg geen weet had of kon hebben, dan worden deze kosten alsnog aan de Huurder in rekening gebracht.

22.9.  Over de borg wordt geen rente vergoed.

Artikel 23. Ophalen en retourneren

23.1.  De Huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, identificatiebewijs of paspoort. De minimum leeftijd van de Huurder is 18 jaar.

23.2.  Vóór afvaart dient de Huurder de conditie- en inventarislijst voor akkoord te tekenen. Hierop leggen partijen de staat van de Sloep, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vast. Ook de aanwezigheid van de inventaris wordt vastgelegd. Bij terugkomst verifiëren partijen de staat van de Sloep en de inventaris.

Artikel 24. Huurtijd

24.1.  De minimale huurtijd is 3,5 uur gedurende doordeweekse dagen (sommige feestdagen/evenementen uitgezonderd).

24.2.  Indien de Sloep niet op het afgesproken tijdstip in de haven terug is, dan zal de Huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moeten bijbetalen. Dit gaat om een bedrag van € 25,- voor het eerste kwartier dat de Huurder te laat is met het terugbrengen van de Sloep. Ieder kwartier hierna, of een deel hiervan, zal het gaan om een extra bedrag van € 75,- per kwartier. 

Artikel 25. Verzekering en persoonlijke eigendommen

25.1.  De Sloep is W.A. verzekerd uitsluitend m.b.t. materiële schade aan de Sloep en/of het aangevaren object met een eigen risico van € 250,00 per schadegeval.

25.2.  BOEI26 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.

25.3.  De Sloep c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.

Artikel 26. Verplichtingen van de Huurder en varen

26.1.  Eventuele specifieke wensen van de Huurder ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van te voren door de Huurder aan BOEI26 kenbaar te worden gemaakt.

26.2.  Een vaarbewijs is niet verplicht om de Sloep te besturen.

26.3.  De Sloep dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de Sloep ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.).

26.4.  BOEI26 kan vanwege overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen van een of meerdere Gebruikers het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

26.5.  De Bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol nuttigen of onder invloed zijn van alcohol.

26.6.  Personen onder de 18 jaar mogen geen Sloep besturen.

26.7.  De Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporters nimmer in het geding is.

26.8.  Het aantal personen wat bij de Sloep aangegeven staat, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.

26.9.  De maximumsnelheden en alle overige vaarregels, waaronder voorrangsregels, die gelden op het vaarwater dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

26.10.  Wildplassen, van boord springen, zwemmen en afval of objecten van boord gooien, is ten strengste verboden. Tevens is het niet toegestaan versterkte muziek af te spelen aan boord van de Sloep.

26.11.  Bij schade, storing of bij een storingssignaal vanaf het instrumentenpaneel is het verplicht om de motor direct uit te zetten en dient direct telefonisch contact te worden opgenomen metBOEI26 op het telefoonnummer 06-33874471.

26.12.  Het is niet toegestaan op de Sloep schoenen met zwarte zolen te dragen die sporen/zwarte strepen kunnen veroorzaken. De Sloep moet schoon (zonder strepen) opgeleverd worden na terugkeer in de haven.

26.13.  De sleutels van de Sloep dienen bij terugkomst altijd ingeleverd te worden bij het havenkantoor en accessoires van de Sloep dienen op de oorspronkelijke plek teruggelegd te worden.

26.14.  Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld/nalatigheid van de Huurder worden aan de Huurder in rekening gebracht.

26.15.  De kosten die direct verband houden met het gebruik van de Sloep, zoals haven-, brug-,kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de Huurder. Kosten voor brandstof zijn voor BOEI26.

26.16.  Om veiligheid te waarborgen dienen de Huurder en de Gebruikers de aanwijzingen vanBOEI26 strikt op te volgen.

26.17.  De Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de Sloep tijdens de huurperiode, ook indien de Huurder niet zelf de Bestuurder is.

26.18.  De Huurder staat ervoor in dat de Bestuurder te allen tijde de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die nodig is om de Sloep veilig te kunnen besturen.

26.19.  In geval van een ongeval met de Sloep, pech tijdens het varen of schade aan of vermissing van de Sloep dient de Huurder BOEI26 daarvan onverwijld telefonisch op de hoogte testellen.

26.20.  In geval van schade of defecten aan de Sloep, mag de Huurder niet verder varen als dat kan leiden tot verergering van de schade of defecten of wanneer dat een risico vormt voor de veiligheid.

Artikel 27. Klachten en aansprakelijkheid

27.1.  Indien de Huurder consumpties van BOEI26 afneemt, dan dient de Huurder eventuele klachten daaromtrent onverwijld na het serveren aan BOEI26 te melden, zodat BOEI26 de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien het voor BOEI26 niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de Huurder geen recht op compensatie.

27.2.  De Huurder en zijn gasten dienen zelf na te gaan of de door BOEI26 geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. BOEI26 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door BOEI26 geleverd zijn.

HOOFDSTUK 3: SUP VERHUUR

Artikel 28. Totstandkoming van de Overeenkomst

28.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder succesvol het reserveringsproces via de Website heeft doorlopen.

28.2.  Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt BOEI26 de Huurder een bevestiging via de e-mail.

28.3.  Een Sup kan pas via de Website gereserveerd worden nadat de Huurder heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 29. Betaling

29.1. De Huurder kan bij de reservering via de Website middels iDEAL betalen of de Huurder kan betalen bij het ophalen van de Sup op de locatie van BOEI26 middels pinbetaling of creditcard.

Artikel 30. Annulering

30.1.  De Huurder kan de Overeenkomst 3 dagen of langer voor de Huurdatum kosteloos annuleren.

30.2.  Indien de Huurder de Overeenkomst korter dan 3 dagen voor de Huurdatum annuleert, dan is de Huurder 100% van de huurprijs aan BOEI26 verschuldigd of de Huurder kan de huur van de Sup kosteloos verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

30.3.  Artikel 30.2 is niet van toepassing indien de Huurder een beroep doet op de mooi weer garantie en dit beroep door BOEI26 wordt gehonoreerd, zie artikel 32.

30.4.  Annulering van de Overeenkomst dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.

Artikel 31. No-show

31.1.  Indien de Huurder op de Huurdatum de Sup niet ophaalt, dan is er sprake van no-show. Een dergelijke no-show wordt aangemerkt als een annulering. De Huurder zal dan ook 100% van de overeengekomen huurprijs aan BOEI26 verschuldigd zijn.

31.2.  Bij no-show kan de Huurder niet (achteraf) een beroep doen op de mooi weer garantie.

Artikel 32. Mooi weer garantie

32.1.  BOEI26 verleent mooi weer garantie. Dit betekent dat de Huurder de Overeenkomst op de Huurdatum voor de aanvang van de huurperiode kosteloos kan annuleren indien het vlak voor de aanvang van de huurperiode regent in Maarssen (de locatie van BOEI26).

32.2.  Bij een annulering zoals omschreven in artikel 32.1 dient de Huurder uitdrukkelijk aan BOEI26 kenbaar te maken dat hij een beroep doet op de mooi weer garantie. Het beroep op de mooi weer garantie wordt niet gehonoreerd indien het op de locatie waar de Huurder zich op dat moment bevindt regent maar in Maarssen niet.

Artikel 33. Terugbetaling

33.1. Indien de Huurder de Overeenkomst overeenkomstig artikel 30.1 annuleert of indien de Huurder een beroep doet op de mooi weer garantie omschreven in artikel 32.1 en dit beroep door BOEI26 wordt gehonoreerd, dan wordt de reeds door de Huurder betaalde huurprijs binnen 14 dagen na de annulering aan de Huurder terugbetaald.

Artikel 34. Verplichtingen van de Huurder en suppen

34.1.  De Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de Sup tijdens de huurperiode, ook indien de Huurder niet zelf de Gebruiker is.

34.2.  De Huurder staat ervoor in dat hij en de Gebruiker te allen tijde de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezitten die nodig is om de Sup veilig te kunnen gebruiken.

34.3.  Er worden duidelijke instructies gegeven waar wel en niet gesupt kan worden. De Huurder dient zich te houden aan deze instructies.

34.4.  De Gebruiker dient:

 1. In het bezit te zijn van een zwemdiploma;
 2. In goede gezondheid te verkeren;
 3. Niet onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs gedurende de huurperiode.

34.5. Indien de Gebruiker 16 jaar of jonger is, dan dient het gebruik van de Sup plaats te vinden onder begeleiding van een persoon die ouder is dan 16 jaar.

Artikel 35. Aansprakelijkheid

35.1. Het gebruik maken van de aanwezige kluisjes of het achterlaten van bezittingen is kosteloos en voor eigen risico. BOEI26 is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan eigendommen van de Huurder of Gebruikers.

HOOFDSTUK 4: SALONBOOT VERHUUR

Artikel 36. Offertes en optie

36.1.  Offertes en aanvragen zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 14 dagen. Offertes worden uitgebracht onder het voorbehoud van beschikbaarheid.

36.2.  Aan het Bedrijf geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

36.3.  Aan de Consument geoffreerde prijzen zijn inclusief btw.

36.4.  Op verzoek van de Huurder kan BOEI26 een optie verlenen met een vastgestelde afloopdatum. BOEI26 is echter nimmer verplicht een optie te verlenen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de Huurder wordt omgezet in een definitieve boeking komt te vervallen zonder dat daaromtrent een mededeling van één der partijen nodig is.

Artikel 37. Totstandkoming van de Overeenkomst

37.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. De Huurder via de e-mail akkoord is gegaan met de offerte van BOEI26;
 2. De Huurder succesvol het reserveringsproces via de Website heeft doorlopen;
 3. Een optie voor de afloopdatum door zowel de Huurder als BOEI26 is bevestigd.  

37.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt BOEI26 de Huurder een bevestiging via de e-mail.

37.3.  De Salonboot kan enkel middels de Website geboekt worden nadat de Huurder heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

37.4.  Indien de Overeenkomst niet via de Website tot stand is gekomen, dan zijn deze algemene voorwaarden voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Huurder verstrekt.

Artikel 38. Uitvoering van de Overeenkomst

38.1.  BOEI26 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

38.2.  Indien BOEI26 dit noodzakelijk acht, heeft BOEI26 het recht om een andere Salonboot in te zetten dan overeengekomen. Deze Salonboot zal geschikt zijn voor de overeengekomen omvang van de groep.

Artikel 39. Facturatie

39.1. De factuur wordt achteraf na de huurperiode naar de Huurder gestuurd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 40. Verplichtingen van de Huurder

40.1.  Eventuele specifieke wensen van de Huurder ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van tevoren door de Huurder aan BOEI26 kenbaar te worden gemaakt.

40.2.  De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOEI26 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BOEI26 worden verstrekt. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Huurder de benodigde gegevens niet tijdig aan BOEI26 heeft verstrekt, komt voor rekening van de Huurder.

40.3.  Aan boord van de Salonboot ligt de leiding bij de Schipper. Tijdens de vaart behoudt BOEI26 zich het recht voor de vaart te onderbreken en/of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de Schipper onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De Schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt, zal de Schipper de vaartocht direct beëindigen. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

40.4.  De gedragsregels op het water van de Gemeente Utrecht zijn op al vaartochten van BOEI26van toepassing. Wildplassen, van boord springen, zwemmen en afval of objecten van boord gooien, is ten strengste verboden. Tevens is het niet toegestaan versterkte muziek af te spelen aan boord van de Salonboot.

40.5.  Een Huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd of restitutie.

40.6.  Het is niet toegestaan om in de Salonboot eigen dranken of etenswaren mee te nemen.

40.7.  Het is nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord van de Salonboot te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. Personen die bij aanvang van de vaartocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de Salonboot ontzegd. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. De Schipper is bevoegd dronken passagiers van boord te zetten of zelfs de gehele vaartocht te staken indien hij van mening is dat de situatie onveilig is.

40.8.  Roken in de Salonboot is niet toegestaan.

40.9.  In het geval het aantal passagiers de maximale capaciteit van de Salonboot overschrijdt, dan heeft BOEI26 het recht om passagiers te weigeren.

Artikel 41. Overeenkomst met prijs per persoon

41.1.  Indien partijen voor de huur van de Salonboot en de afname van consumpties een prijs per persoon zijn overeengekomen, dan is het gestelde in dit artikel van toepassing.

41.2.  De Huurder geeft bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan BOEI26 het aantal passagiers door. Dit aantal kan tot 3 dagen voor de Huurdatum door de Huurder gewijzigd worden. Een dergelijke wijziging dient telefonisch of via de e-mail aan BOEI26 kenbaar te worden gemaakt.

41.3.  Indien er bij aanvang of tijdens de vaartocht meer passagiers dan doorgegeven aanwezig blijken te zijn, dan wordt de overeengekomen prijs persoon maal het aantal extra personen in rekening gebracht aan de Huurder.

41.4.  In geval van de aanwezigheid van minder passagiers dan afgesproken en dit niet 3 dagen of langer voor de Huurdatum aan BOEI26 kenbaar is gemaakt, dan zal de overeengekomen totale prijs daarop niet aangepast worden en worden de kosten van het aantal overeengekomen passagiers aan de Huurder in rekening gebracht.

Artikel 42. Annulering

42.1.  De Huurder kan de Overeenkomst 7 dagen over langer voor de Huurdatum kosteloos annuleren.

42.2.  Indien de Huurder de Overeenkomst korter dan 7 dagen voor de Huurdatum annuleert, dan is de Huurder 100% van de prijs voor het arrangement aan BOEI26 verschuldigd of de Huurder kan de huur van de Salonboot verplaatsen naar een andere beschikbare datum.

42.3.  Indien de Huurder de huur van de Salonboot verplaatst korter dan 7 dagen voor de Huurdatum, dan worden de reeds ingekochte bederfelijke waren in rekening gebracht aan de Huurder.

42.4.  Voor de Salonboot geldt de mooi weer garantie niet.

42.5.  Annulering van de Overeenkomst dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.

Artikel 43. Klachten en aansprakelijkheid

43.1.  Indien de Huurder consumpties van BOEI26 afneemt, dan dient de Huurder eventuele klachten daaromtrent onverwijld na het serveren aan BOEI26 te melden, zodat BOEI26 de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien het voor BOEI26 niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de Huurder geen recht op compensatie.

43.2.  De Huurder en zijn gasten dienen zelf na te gaan of de door BOEI26 geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. BOEI26 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door BOEI26 geleverd zijn.